Frederiks historie

Frederik d. VI’s Asyls historie

Asyl, betyder tilflugtssted. I Danmark blev de første asyler oprettet i 1828, som tilflugtssted for fattige børn. Asylerne påtog sig “at beskytte fattige børn mod gadens og undertiden hjemmets dårlige indflydelse”. I 1835 blev det Kjøbenhavnske Asylselskab oprettet, og i løbet af fem år, lykkedes det selskabet at etablere fire asyler. Den 31. juli 1840 åbnede Frederik d. VI’s Asyl – men asylet fik først sin egen selvstændige bygning den 3. juni 1842. Asylet lå dengang i Larslejsstræde 11.

Knap 100 år senere, den 21. januar 1937, flyttede asylet til sin nuværende adresse i Sankt Peders Stræde 12. Det Københavnske og Nørrebros Asylselskab driver fortsat vores og otte andre institutioner i København, samt vores fælles koloni Skovly i Præstø. Frederik d. VI’s Asyl har gennem årene haft forskellige aldersgrupper, men siden 1993 har den fungeret som institution for 64 børn i alderen 0-6 år.
Ved indvielsen af Frederiks d. VI’s Asyl d. 3. juni 1842 skrev H. C. Andersen teksten til indvielsessangen:

 

Hen over Armods Vraa går Storme vilde,

Der er i Verden megen Sorg og Nød,

Dog, Menneskenes Hjerter ere milde,

Og Balsambladet groer hvor Taaren flød.

EI længer fattigt Barn forladt må være,

Mens Moderen gaaer ud at skaffe Brød,
Et Hjem det har, Hvor Hjertet kun kan lære

At elske, være godt, som Gud os bød.
I Smaa har seet den Riges milde Øie,

Hver Moder Eder saae med Moderblik;

Den gode Gud kan Alt til Lykke føie,

Hvor ringe Plads vi end i Verden fik!

Tidt vil, som ældre, dette Sted I mindes,

Hvor I har leget, sjunget, været glad,

Og lært, hos Riig og Fattig Hjertet findes,

Det rummer mere Kjærlighed end Had.
Held dette Huus! Et Navn vi paa det sætte,

Et Navn, som intet Hjerte glemme vil,

Den gode Konges: Frederik den Sjette, Velsignelse jo knytter sig dertil.
Nævn Navnet tidt, Du lille Dreng og Pige,

Selv hos vor Herre har han Danmark kjær,

Hver Gang Du dette hjemmets Navn maa sige, Du nævner Ham, som vi velsigne hver!

Hvo nu for os er Landets Fader, ville

I snart forstaae og skatte meer og meer!

Hvo Landets Moder er, det veed Du Lille,

Thi med en Moders Sind hun paa Dig seer. Gud glæde Dem og hele Danmarks Rige,

Gud glæde Ham, hvis Navn vi Huset gav!

Gid Kjærlighed og Brodersind maa stige

Ved hver en Slægt, der synker i sin Grav!